Čistírny odpadních vod

BIOX je malá mechanicko biologická aktivační čistírna s režimem nízkozatížené biomasy, určená pro splaškové vody z domácností, sociálních zařízení průmyslových i kancelářských provozů, malých pensionů, hostinců, restaurací a dalších podobných zdrojů odpadní vody splaškového charakteruČistírna je dimenzována na spolehlivý provoz v projektovaném rozsahu vstupní zátěže s dostatečnou reservou
pro mimořádná přetížení nebo naopak pro nízké nebo nepravidelné zátěže.

Čistírny BIOX jsou standardně kapacitně navrženy na zatížení splašky z bytové zástavby. Pro další zdroje (hostince, restaurace, průmysl. provozovny,.....) jsou rovněž výborně použitelné, avšak, pro dosažení optimálního účinku čištění a optimální ceny investice, doporučujeme konsultovat sestavu a kapacitu čistírny s naší firmou.

Nestandardní požadavky na kapacity nebo druhy zatížení čistírny řešíme individuálně.

Čistírny BIOX nezapáchají.

Účinnost čištění:

 • dle BSK5: vyšší než 93%

Obvyklé rozmezí výstupních koncentrací zbytkového znečištění na výstupu z čistírny:

 • BSK5 20-30 mg/l, NL 20–30 mg/l, N-NH4 0,5-4 mg/l, Pcelk : 3-10 mg/l

Hodnoty koncentrací na odtoku z čistírny v ukazatelích definovaných dle Nař.vl. 61/2003 Sb:

  Garantované Obvyklé S dočištěním
BSK5 p = 30mg/l m = 40mg/l 
p = 25mg/l m = 35mg/ p = 15mg/l m = 20mg/l
NL p = 30mg/l m = 40mg/l p = 25mg/l m = 35mg/l p = 15mg/l m = 20mg/l
CHSK-Cr p = 90mg/l m = 120mg/l p = 75mg/l m = 90mg/l p = 50mg/l m = 70mg/l

 

Vypouštění vyčištěné vody:

 • do vod povrchových (potoky a jiné vodoteče, rybníky, nádrže,...)
 • do dešťových kanalizací
 • do vod podzemních (vsakovací drény,...)

Pro případy, kde není možné trvale vypouštět odp. vodu do recipientu, je čistírna doplněna o akumulační nádrž, z níž je ve vegetačním období aplikována k zálivce zahrady a v ostatní dobu vyvážena (zásadní úspora nákladů vůči realizaci a provozování žumpy).

POZOR! Realizace, provozování všech čistíren a zejména vypouštění vyčištěné odpadní vody, se děje podle Nař.vl. 61/2003 Sb,(vč. novely 229/07Sb), na základě schválené projektové dokumentace a řádné samostatné kolaudace vodoprávním orgánem (odbory životního prostředí přísl. městských úřadů).

Aplikace vyčištěné vody a odpadů z čistírny na zahradě investora:

K zálivce zahrad a využití přebytečné biomasy z čistírny k zapracování do kompostu zahrady:

 • Za vegetační období se tak využije u běžného rodinného domku kolem 100 m3 vyčištěné vody k zálivce dřevin
  a okrasných rostlin.
 • Přebytečná biomasa z čistírny (nepáchnoucí, cca 50 kg/rok) se zapracovává jako cenné hnojivo do kompostu zahrady. Přebytečný aktivovaný kal (biomasa) z čistírny je hygienicky stabilizovaný a zcela nepáchnoucí.

Pro případy zvlášť přísných požadavků na kvalitu vyčištěné vody (např. při vsakování do vod podzemních) navrhujeme a dodáme doplňková zařízení:

 • Biologická dočišťovací nádrže (BN4-20) s akumulací vody pro zálivku,
 • pískové filtry zemní a mechanické,
 • akumulační nádrže prosté,
 • akumulační nádrže s odčerpáváním vyčištěné vody,
 • a.j..

Poskytujeme podklady pro řešení dočištění pomocí malých vodních nádrží (jezírka,..).

Stavební řešení

Čistírna BIOX (BIOX SBR) je dodávána zpravidla v plastové nádrži a osazuje se do výkopu na vodorovnou betonovou desku. Hloubka osazení se odvozuje od spodku odtokového hrdla - viz. technologické schéma instalace. Vstup kanalizace do čistírny se provádí na místě při montáži proříznutím pláště nádrže a zavedením roury do česlicového koše. Poloha vstupu není tudíž přesně dispozičně vázána (výška-úhel). Rozdíl výšek
vstup- výstup kanalizace by měl být alespoň 5 cm.

Čistírna - instalace

Nádrž čistírny se dodává v celkové výšce individuálně podle požadavku zákazníka. Celková výška nádrže závisí na hloubce kanalizace a požadovaném řešení pro zakončení nádrže na terénu.

Zakončení čistírny na terénu

Pro řešení v travnatých a jiných nezpevněných plochách se plastová nádrž čistírny obvykle navrhuje tak, aby vyčnívala cca 10-15 cm nad terénem. Další možné řešení je zakončení čistírny tak, aby horní úroveň víka byla v rovině s terénem.

V tom případě však je nutné prostor podél obvodu čistírny opatřit pruhem dlažby (kameny, kostky, beton,..)
a zajistit, aby do čistírny nenatékala horem dešťová voda v množství přesahujícím výrobcem povolený limit. 
U čistíren BIOX SBR je možné zakončení běžných šachtovým poklopem – včetně pojezdových řešení.

Příklady způsobů zakončení ČOV BIOX - viz přílohy.

Zásyp nádrže čistírny se může provést pískem. V tom případě však nelze garantovat stabilitu pláště nádrže vůči venkovním tlakům (spodní voda, dynamické tlaky,...). Proto doporučujeme nádrž čistírny obetonovat prostým nebo armovaným betonem tl. 20-25 cm (metodou ztracené bednění nebo řešením s pažením - řeší stavební projekt) nejméně do výše odtokové kanalizace.

Pro zakrytí čistírny BIOX, případně i BIOX SBR, dodáváme dvoudílný dřevěný poklop hnědé barvy (polyuret. nebo akryl. nátěr hydrofobní).

Pokud investor požaduje zakrytí čistírny s požadavkem na stavební pevnost (např. umístění do zpevněných ploch, pojezdová řešení a pod.), základní nádrž se obetonuje a zakončí nazděním nebo nadbetonováním (plastový nástavec nemusí být). Toto je vždy nutno technicky řešit v rámci stavební části projektu a vždy
v součinnosti s naší firmou (navrhneme technické řešení - dodáme potřebné dimense pro obslužný vstup).
Vždy musí být osazen poklop nejméně 600 x 600 mm.

Připojení dmychadla

Dmychadlo se umísťuje zpravidla do technické místnosti domu (garáž, sklep, kolny, kotelny a pod.) nebo
se pro něj provede vně domu jednoduchý přístřešek. Je možné, byť to není běžné, instalovat dmychadlo
za příplatek v plastové skříni přímo v nádrži čistírny. Přívod ke dmychadlu se řeší zpravidla CYKY 3 x 1,5 mm. Zakončení zásuvkou ve skříni dmychadla (součást dodávky čistírny).

Od dmychadla k čistírně se vede potrubí vzduchu HDPE (1") 32 mm . Potrubí se vede zemí v hloubce
cca 50 cm k nádrži čistírny, a to z libovolné strany. POZOR! Potrubí nutno rovnoměrně spádovat směrem
k čistírně (odvod kondenzátu vlhkosti ze vzduchu). Napojení k čistírně a ke dmychadlu provedeme
v rámci montáže čistící jednotky.

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ

Čistírna nevyžaduje vlastní rozvaděč. Dmychadlo čistírny, jako jediný elektrospotřebič, je napojeno pohyblivým přívodem a zásuvkou 220 V. V zásuvce je zasunut časovač (součást dodávky s čistírnou). Provozní zátěž zásuvky je 80-150 W (dle typu čistírny). Zásuvka není součástí dodávky technologie a je napojena
na samostatný přívod ze stavebního elektrorozvaděče objektu. Doporučujeme pro zásuvku dmychadla čistírny vyčlenit samostatný přívod.

 • El. napětí: 220 V
 • Instalované příkony : dmychadlo 0,08-0,20 kW (dle kapacity čistírny )

Čistírna BIOX v kombinaci s akumulační nádrží pro zálivku zahrady vyčištěné vody může být, na přání zákazníka, vybavena kompletem pro zálivku zahrady (ponorné čerpadlo, systém plovák. spínačů a časovačů).
V tom případě dodáváme kompletní elektrorozvaděč čistírny RM 1, zahrnující i výše uvedené funkce.

Tento elektrorozvaděč se pak připojuje na pevný přívod ze stavebního rozvaděče domu. Umísťuje se zpravidla
v blízkosti dmychadla. Od rozvaděče jsou vedeny (obvykle v souběhu s vedením tlak. vzduchu) ke kompletu čistírny a akumul. nádrže potřebné přívody (zpravidla dva kabely CYKY 3x1,5-2,5 dle délky přívodu).

Čistírny BIOX SBR mají malou řídící jednotku v samostatné plastové skříni. Tato jednotka musí být umístěna
vně nádrže čistírny (sloupek, skřínka, garáž, dílna, sklep, kotelna,...) a většinou u ní je umístěno i dmychadlo.

Instalace technologie čistírny BIOX do nádrží investorů

Pokud má investor k dispozici vlastní nádrž (např. původní septiky, žumpy, nádrže od jiných čistíren, vlastní nádrže betonové nebo jiné,...), můžeme do nich osadit naší technologii čistírny, buď standardní nebo upravenou pro konkrétní podmínky (stejná cena při stejné kapacitě). Podmínkou je však vhodná užitná hloubka a celkový užitný objem nádrže (vždy nutno projednat).

Zvlášť vhodné pro osazení technologie BIOX do nádrží investorů je varianta BIOX SBR. Tyto technologie mohou být instalovány do stávajících žump a septiků většinou přímo stávajícími vstupovými otvory.
Investorovi se tak ušetří značné částky za nádrže a stavební práce.

Pozor! Požadavek pro takovéto instalace vyžaduje projednání s námi a každá nádrž nemusí být pro takové řešení vhodná.

Stavební připravenost pro montáž

Montáž technologie provádíme na stavebně připravené místo. Stavební připravenost pro montáž zajišťovaná investorem:

 • přivedená přítoková a odtoková kanalizace k místu čistírny
 • přivedený přívod vzduchu od místa dmychadla k místu čistírny
 • vybetonované dno výkopu pro osazení nádrže čistírny
 • přivedený přívod el. energie k místu instalace dmychadla

Detaily řešení a další případné montážní práce nad základní rámec se dohodnou individuálně s investorem.

Technické návrhy, projektová činnost

Pro individuální řešení u zákazníka vždy provádíme poradenskou činnost a vypracujeme technické návrhy
na základě konkrétní situace na místě stavby čistírny. Pokud zákazník požaduje, poskytneme mu naše projektanty, kteří vypracují kompletní projektovou dokumentaci čistírny v úrovni pro stavební povolení nebo prováděcí projekt (dle volby investora). Součástí naší nabídky je i veřejnoprávní projednání projektu a příprava potřebných podkladů.

Dokumentace, provoz, garance, servis

Technologie čistírny BIOX byla vyvinuta na základě nejnovějších poznatků v oblasti čistírenství, všech platných norem v oboru a zákonných ustanovení. Čistírna je konstruována v souladu s ČSN 756402 (čistírny odp. vod do 500 EO) a ČSN EN 12255 v souladu se všemi zásadami konstrukce aktivačních čistíren a současným stavem techniky.

Na čistírnu je výrobcem vydáno prohlášení o shodnosti v souladu se zákonem 22/1997 Sb specifikujícím technické požadavky na výrobky a dle Nař.vl. 163/2002 Sb , kterým se stanovují požadavky na stavební výrobky.
Výrobek byl v roce 2004 přezkoušen u Výzk. ústavu vodohospodářského s výborným výsledkem.

Dokumentace

Součástí dodávky čistírny je:

 • dokumentace technická (manuál čistírny)
 • předávací protokol díla
 • protokol o zaškolení obsluhy
 • protokol o zk. vodotěsnosti nádrže
 • provozní řád čistírny vyprav. individuelně pro konkrétní dílo

Provoz čistírny

Čistírna je provozována dle provozního řádu, který je, ve individuálně vypracován jako součást dodávky technologie čistírny BIOX. Součástí provozního řádu je i technická dokumentace čistírny.

Garance

Na technická zařízení: dva roky

Na proces a účinek čištění: garantujeme kvalitu odtoku za předpokladu, že je čistírna zatížena v souladu
se schválenou projektovou dokumentací a je provozována dle schváleného provozního řádu.

Servis

Trvalý kompletní technický i procesní servis záruční i pozáruční na objednávku:

 • dozor, součinnost, vyhodnocení zkušebního provozu
 • provozování čistírny dle zák. 274/2001 Sb

Velikost ČOV dle počtu ekvivalentních osob využívajících čističku

Velikost funkční části  1-3 EO 4-6 EO 7-12 EO 13-25 EO
Průměr nádrže (mm) 1 300 1 400 1 700  1 900
Výška nádrže (mm)  1 500 1 500 1 500 2 200
Spodní výška přítoku (mm) 1 350 1 350 1 350 2 050
Spodní výška odtoku (mm) 1 300 1 300 1 300 2 000
Množství odpadních vod (m3/den) 0,7 1 1,8 4,5
Cena (Kč) 25 820 Kč 28 720 Kč 37 990 Kč 57 290 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součástí ceny je základní nádrž o rozměrech nutných k zajištění funkčnosti čističky, technologie, dmychadlo
a časovač.