Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů dle GDPR vydaných společností Renoplast Plzeň, s. r. o., IČO 61777293, DIČ: CZ61777293, se sídlem Zemědělský areál 345, 330 17 Chotíkov (dále jen „Zásady“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Renoplast Plzeň (jako správce) zpracovává a fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží ve skladu v sídle firmy a při návštěvách internetových stránek provozovaných firmou Renoplast Plzeň a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Renoplast Plzeň tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleži.

 Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků firmy Renoplast Plzeň a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb firmy Renoplast Plzeň, zájemců o služby a zboží firmy Renoplast Plzeň a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností firmy Renoplast Plzeň, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti firmy Renoplast Plzeň.

 Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti firmy Renoplast Plzeň jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

A. Kategorie osobních údajů

 Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Renoplast Plzeň schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti Renoplast Plzeň dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, jsou tedy vyžadovány z právního titulu plnění smlouvy a z titulu zákonné povinnosti. Jedná se zejména o:

 * akademický titul

* jméno a příjmení

* název obchodní firmy

* IČO, DIČ

* adresa trvalého pobytu

* adresa sídla nebo místa podnikání

* fakturační adresa

* identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

* identifikační údaje plátce vyúčtování

* bankovní spojení

* podpis

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 

 2. Kontaktní údaje

* kontaktní telefonní číslo

* kontaktní e-mail

 

 3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

* druh a specifikace poskytované služby nebo zboží

* objem poskytnutých služeb a jejich cena

* zákaznický segment

* informace o platební morálce

 

 4. Provozní údaje a lokalizační údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby dodávání dokumentací k montážím, dokumentací pro úřady, zejména provozní řády, protokoly o zkouškách zboží apod.

 

 5. Kamerové záznamy ze sídla firmy Renoplast Plzeň

Společnost Renoplast Plzeň umísťuje kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů firmy Renoplast Plzeň. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

 

 6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

 

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů firmy Renoplast Plzeň, ale jejich zpracování umožní společnosti Renoplast Plzeň zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě informování subjektu o takovém využití osobních údajů a nemohou být zpracovány v případě žádosti subjektu o výmaz údajů nebo projevení nevůle se zpracováváním osobních údajů. Jedná se zejména o:

  

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

 Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu firmy Renoplast Plzeň nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů firmy Renoplast Plzeň

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností firmy Renoplast Plzeň a ochranu oprávněných zájmů firmy Renoplast Plzeň je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 * dodávání zboží či výrobků (plnění smlouvy)

* poskytování služeb spojených s montáží výrobků, servisy, dopravy, administrativních služeb spojených s montáží výrobků pro potřeby úřadů – zejména u čistíren odpadních vod, jímek a šachet (plnění smlouvy)

* vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

* plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

* účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

* provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Renoplast Plzeň pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Renoplast Plzeň)

* vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti Renoplast Plzeň o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti Renoplast Plzeň)

* vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

* procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

* zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Renoplast Plzeň(oprávněný zájem společnosti Renoplast Plzeň)

* evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Renoplast Plzeň)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

 U zákazníků služeb firmy Renoplast Plzeň, je společnost Renoplast Plzeň oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Renoplast Plzeň po dobu 10 let ode dne uzavření poslední smlouvy se společnosti Renoplast Plzeň.

 V případě zakoupení zboží od společnosti Renoplast Plzeň je společnost Renoplast Plzeň oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Renoplast Plzeň po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy.

 V případě jednání mezi společností Renoplast Plzeň a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Renoplast Plzeň oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 1 roku od příslušného jednání.

 Faktury vystavené společností Renoplast Plzeň jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

 U dlužníků si společnost Renoplast Plzeň ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 5 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

 Kamerové záznamy ze sídla společnosti Renoplast Plzeň a okolí budov společnosti Renoplast Plzeň jsou zpracovávány maximálně po dobu 15 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

 

  2.Zpracovávání údajů zákazníků služeb firmy Renoplast Plzeň se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka firmy Renoplast Plzeň zpracováváme osobní údaje subjektu pro obchodní účely, pro něž není nutný mít souhlas subjektu, neboť obchodními účely se rozumí zasílání nabídek na servis či jiných služeb nutný a související se zakoupeném zboží či služeb firmy Renoplast Plzeň, jako je servis čistíren odpadních vod, bazénů, jímek a šachet, služby spojené s vyřizování zákonných povinností na příslušné stavební úřady nebo odbory životního prostředí apod. Renoplast Plzeň je tímto povinná zákazníka informovat, že pokud si nepřeje být obesílán obchodními nabídkami, má právo na vyjádření nesouhlasu a firma Renoplast Plzeň musí na tento nesouhlas reagovat dle požadavků zákazníka.

 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

 Společnost Renoplast Plzeň při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Renoplast Plzeň, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Renoplast Plzeň a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 Zpracovateli jsou společnosti se sídlem pouze na území České republiky.

 Společnost Renoplast Plzeň v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

D. Způsob zpracování osobních údajů

 Společnost Renoplast Plzeň zpracovává osobní údaje pouze ručně. Společnost Renoplast Plzeň vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

E. Obchodní sdělení

 Pro obchodní sdělení společnosti Renoplast Plzeň nebo třetích stran užívá společnost Renoplast Plzeň zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Renoplast Plzeň je vždy zřejmé, že společnost Renoplast Plzeň je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Renoplast Plzeň, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

  

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

 Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro firmu Renoplast Plzeň identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže firmě Renoplast Plzeň svoji totožnost, následující práva.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Renoplast Plzeň:

* potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

* informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

* v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. 

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Renoplast Plzeň nebo emailovou adesu.

 

 2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Renoplast Plzeň zpracovávat. Zákazník společnosti Renoplast Plzeň má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné v sídle společnosti Renoplast Plzeň, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

 3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Renoplast Plzeň neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Renoplast Plzeň bude neprodleně reagovat na žádost o výmaz osobních údajů subjektu nebo po uplynutí lhůty uchovávání osobních údajů subjektu. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Renoplast Plzeň nebo email společnosti.

 

 4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Renoplast Plzeň nebo email společnosti.

 

 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Renoplast Plzeň v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

 6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Renoplast Plzeň o předání těchto údajů jinému správci.

 Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí ručně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

 V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle společnosti Renoplast Plzeň po doložení oprávněnosti požadavku.

 

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Renoplast Plzeň.

 V případě, že společnost Renoplast Plzeň neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Renoplast Plzeň zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Renoplast Plzeň nebo email společnosti.

 

 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na adresu sídla společnosti Renoplast Plzeň nebo email společnosti.

 

 9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).